Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.SILATOURS.BE (BVBA SILA TRAVEL)

 

1.Dit reiscontract valt onder de wet van 16 februari 1994 wat betreft de regeling van het contract tot reisorganisatie en van het contract tot reisbemiddeling. De bestelling die doorgegeven wordt via de website is ALTIJD verbonden aan de volgende voorwaarden ( opschortende voorwaarde) :

 

1.        De schriftelijke bevestiging van BVBA SILA TRAVEL  , per post of elektronisch

 

2.        de handtekening van de klant op een bestelbon

 

 

3.        de volledige betaling via kredietkaart. In dit opzicht aanvaardt de klant de debitering van zijn kaart, zonder enig geschil, om welke reden dan ook.

 

4.         Bij afwezigheid van een creditcard, betaling via overschrijving op de rekening BE62068899746361 op naam van BVBA SILA TRAVEL bij Belfius Bank ( CODE BIC GKCCBEBB)

 

Bij het niet respecteren van deze voorwaarden , is BVBA SILA TRAVEL in haar recht de reservatie te annuleren zonder waarschuwing of vrijwaring.

 

2.Door zijn bestelling erkent de klant, zowel voor zichzelf als voor de personen voor wie hij de reservering heeft gemaakt, deze algemene voorwaarden, die van de leverancier van de BVBA SILA TRAVEL en de Commissie Reisgeschillen (zie infra).

 

3. Door haar bestelling via internet te plaatsen, geeft de klant SPRL SILA TRAVEL uitdrukkelijk de toestemming om hem te vertegenwoordigen in de relaties met de organisatoren en de dienstverleners, in het bijzonder om namens hem de documenten te ondertekenen die door laatstgenoemde zijn uitgegeven.

 

4. In de zin van artikel 9 van de bovengenoemde wet van 16 februari 1994 , de klant kiest domicilie aan reisagentschap BVBA SILA TRAVEL  - CHAUSSEE DE HELMET 112 1030 BRUXELLES . Dit betekent dat elke bevestiging van reis naar de SPRL SILA TRAVEL wordt uitdrukkelijk verondersteld te zijn gedaan aan de klant.

 

5. Voor alle boekingen moet de volledige prijs van de reis worden betaald op het moment van boeking.

 

6. Alle facturen zijn contant betaalbaar bij het agentschap. alle laattijdige betalingen geven ... aan BVBA SILA TRAVEL ,  van rechtswege en zonder verhaal mogelijk, om het huidige contract te beëindigen en op kosten van de klant verder te gaan met de annulering van zijn reservering.

 

7. In geval van annulering van de reis door de klant zelf, of in het geval voorzien in het voorgaande artikel, is het noodzakelijk om te verwijzen naar de algemene voorwaarden van de leverancier.

Bovendien geeft de annulering recht op een toelage van 10% ten gunste van SPRL SILA TRAVEL.                                                                                  

 

8. SILA TRAVEL SPRL is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of beschadigde objecten tijdens de reis. Noch is het verantwoordelijk voor ongevallen - wat de gevolgen ook zijn - dat de klant het slachtoffer zou zijn.

 

9. Een juridische band met het Commissariat général au Tourisme dekt de professionele activiteiten van SPRL SILA TRAVEL. Bovendien is SPRL SILA TRAVEL verzekerd bij het VOYAGE GUARANTEE FUND en wordt regelmatig geregistreerd in het register van verzekeringstussenpersonen onder nummer 6040

 

10. De toewijzing van de reis door de klant kan, indien nodig, kosten met zich meebrengen die integraal en solidair door de vervreemder en de overnemer worden gedragen en vastgesteld zijn door SPRL SILA TRAVEL.

 

11. Voor elke reservering stemt de klant ermee in om de service en dossierkosten te betalen, waarvan de bedragen bekend zijn op het moment van reserveren. Ze zijn opeenvolgend voor het sluiten van het contract voor de reisbemiddelaar zoals gedefinieerd in de wet van 16 februari 1994.

 

12. Voor elk geschil zijn alleen de North Gate III commissie voor reisongevallen, Koning Albert II Boulevard, 16 tot 1000 Brussel en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

 

13. Hoewel artikel 80 van de wet op handelspraktijken bepaalt dat voor een overeenkomst op afstand de consument een termijn van zeven werkdagen heeft om van de overeenkomst af te zien, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op contracten die via de website zijn afgesloten.

Volgens het koninklijk besluit van 18 november 2002 zijn bepaalde overeenkomsten op afstand voor het aanbieden van logies, vervoer, catering en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van de werkingssfeer van de artikelen 79 en 80 van de wet van 14 juli 1991 over de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument.

 

Deze uitzondering voor de toeristische sector wordt bepaald door de specificiteit van de diensten die in deze sector worden verleend en is in overeenstemming met de Europese richtlijn inzake verkoop op afstand, die ook voorziet in een uitzondering voor accommodatie-, transport-, catering- en cateringdiensten en recreatie.

 

14.  SPRL SILA TRAVEL en zijn leveranciers zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

 

Uw persoonlijke gegevens zijn nodig om een ​​wettelijk reiscontract tussen u en SPRL SILA TRAVEL op te stellen. Alleen de gegevens die nodig zijn voor de bovengenoemde transacties zullen worden opgevraagd. U hebt het recht om ons uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken voor de behandeling van uw reservering en de uitvoering van uw reisovereenkomst. Als u ons uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, doet u afstand van de mogelijkheid om uw reis via de website te boeken.

Uw persoonlijke gegevens die worden verzameld, worden alleen door SPRL SILA TRAVEL gebruikt als onderdeel van de verwerking van uw geboekte reis en alleen voor dit doel. Uw persoonlijke gegevens worden alleen door de SPRL SILA TRAVEL aan de gekozen leveranciers meegedeeld. Op deze manier wordt de behandeling van uw reis gegarandeerd in overeenstemming met de regels van het beroepsgeheim en zoals gespecificeerd in de wetgeving van de reis

U kunt altijd vragen om uw persoonlijke gegevens te bekijken om ze te corrigeren of te laten verwijderen. Neem in dit geval contact op met SPRL SILA TRAVEL.

 

15. SPRL SILA TRAVEL onderschrijft de voorwaarden van de Travel Litigation Commission, zoals hieronder weergegeven :

 

Artikel 1 Toepassingsgebied

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op reisorganisatie- en reisbemiddelingscontracten zoals gedefinieerd door de Belgische wet van 16 februari 1994 betreffende het organisatie- en reisbemiddelingscontract.

 

Artikel 2 Promotie

 

1. De informatie in de reisbrochure is bindend voor de organisator of reisagent die het boekje heeft gepubliceerd, tenzij:

 

(a) de wijzigingen in deze informatie duidelijk schriftelijk aan de reiziger zijn medegedeeld en vóór de sluiting van het contract;

 

(b) Wijzigingen worden pas later aangebracht, na een schriftelijke overeenkomst tussen de partijen bij het contract.

 

2. De organisator en / of de reisbemiddelaar kunnen de reisbevordering geheel of gedeeltelijk voor een bepaalde of onbepaalde periode schrappen.

 

Artikel 3 Informatie verstrekt door de organisator en / of de reisbemiddelaar

 

De organisator en / of de reisbemiddelaar zijn verplicht:

1. voor het sluiten van de reisorganisatie of bemiddelingsovereenkomst, schriftelijk aan reizigers te communiceren:


a) algemene informatie over paspoorten en visa en de noodzakelijke gezondheidsformaliteiten voor reizen en verblijven, zodat de reiziger de nodige documenten kan verzamelen. Niet-Belgische reizigers dienen inlichtingen in te winnen over de administratieve formaliteiten die moeten worden vervuld bij de betrokken ambassade (s) of consulaat (en);

 

b) informatie met betrekking tot de inschrijving en inhoud van verzekeringen en / of bijstand;

 

c) de algemene en bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op overeenkomsten

 

2. uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de datum van vertrek, om reizigers de volgende informatie schriftelijk te verstrekken:

 

 (a) het tijdschema, de plaatsen van oproep en correspondentie en, indien mogelijk, een aanduiding van de plaats waar de passagier zich moet vestigen;

(b) de naam, het adres, telefoonnummer, faxnummer en / of e-mailadres van de plaatselijke vertegenwoordiger van de organisator en / of de reisbemiddelaar of lokale instanties de reiziger helpen bij problemen, hetzij rechtstreeks van de tussenpersoon of van de touroperator;

 

c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie die een rechtstreeks contact mogelijk maakt met het kind of met de persoon die verantwoordelijk is voor zijn verblijf. De hierboven genoemde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in het geval van een laat gesloten contract.

 

ARTIKEL 4 informatie van de reiziger

 

De reiziger moet de organisator en / of de reisbemiddelaar alle nuttige informatie verstrekken die specifiek wordt gevraagd of die redelijkerwijs van invloed kan zijn op de goede werking van de reis. Indien de reiziger onjuiste informatie verstrekt die extra kosten met zich meebrengt voor de organisator en / of de reisbemiddelaar, kunnen deze kosten aan hem in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5 Totstandkoming van het contract


1. Bij het boeken van de reis moet de organisator of de reisagent de reiziger een bestelbon afgeven in overeenstemming met de wet.

1.        Het reisarrangement begint wanneer de reiziger de schriftelijke bevestiging van de door de reisorganisator afgegeven reservering ontvangt, al dan niet via de reisbemiddelaar die in dit geval handelt namens de touroperator. Als de inhoud van de bestelling verschilt van die van de bevestiging van de reis of als de bevestiging niet uiterlijk 21 dagen na ondertekening van de bestelbon plaatsvindt, kan de reiziger aannemen dat de reis niet heeft plaatsgevonden, niet is gereserveerd en heeft recht op onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

 

Artikel 6 De prijs

 

1. De in het contract overeengekomen prijs is niet herzienbaar, tenzij de bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk voorzien in de mogelijkheid, op voorwaarde dat de herziening voortvloeit uit wijzigingen:

 

(a) wisselkoersen toegepast op de reis, en / of

 

(b) de transportkosten, inclusief de brandstofkosten, en / of

 

(c) vergoedingen en belastingen met betrekking tot bepaalde diensten. In dergelijke gevallen moeten de beoogde variaties ook resulteren in een verlaging van de prijs

1a. De prijs die in het contract is vastgelegd, kan in geen geval worden verhoogd gedurende de 20 kalenderdagen voorafgaand aan de dag van vertrek.

 

2. Indien de verhoging meer bedraagt ​​dan 10% van de totale prijs, kan de reiziger het contract zonder vergoeding ontbinden. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van alle bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

 
 
Artikel 7 Betaling van de prijs
 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, betaalt de reiziger, als aanbetaling, de handtekening van de bestelling, een fractie van de totale of totale prijs van de reis die is vastgelegd in de speciale reisvoorwaarden.
 
2. In het geval dat de reiziger in gebreke blijft met het betalen van de aanbetaling of met de prijs van de reis die naar behoren wordt gevorderd, na formeel op een wettige manier te zijn aangemeld, hebben de organisator en / of de reisagent de beschikking over: recht om ipso jure het contract te ontbinden dat hem / haar eraan verbindt en de reiziger in rekening te brengen.
 
3. Tenzij anders overeengekomen in de bestelbon, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk één maand voor vertrek, op voorwaarde dat hij tegelijkertijd de schriftelijke bevestiging van de reis heeft ontvangen of ontvangen en / of reisdocumenten
 
Artikel 8 Overdraagbaarheid van de reservering
 
1. De reiziger kan, vóór aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde die aan alle voorwaarden van de reisovereenkomst moet voldoen. De cedent moet de touroperator en, indien van toepassing, de reisbemiddelaar van deze overschrijving op de hoogte brengen, lang voordat hij vertrekt.
 
2. De reiziger en de rechthebbende zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale reissom en de kosten van de overdracht.
 
Artikel 9 Wijzigingen door de reiziger
 
De organisator en / of de reisbemiddelaar kunnen de reiziger alle kosten in rekening brengen die voortvloeien uit door hem aangevraagde wijzigingen.

 

 

Artikel 10 Wijzigingen voorafgaand aan het vertrek door de reisorganisator

 

1. Als een van de essentiële elementen van het contract voor vertrek niet kan worden vervuld, moet de reisorganisator de passagier zo snel mogelijk, en in ieder geval vóór vertrek, op de hoogte stellen van de mogelijkheid om het contract zonder boete beëindigen, tenzij de reiziger de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.

 
2. De reiziger moet de bemiddelaar of de reisorganisator zo spoedig mogelijk en in elk geval vóór het vertrek van zijn beslissing in kennis stellen.
 
3. Als de reiziger instemt met de wijziging, moet er een nieuw contract of rijder voor het contract worden opgesteld om de gemaakte wijzigingen en hun impact op de prijs weer te geven.
 
4. Indien de reiziger de wijziging niet aanvaardt, kan hij om toepassing van artikel 11 verzoeken.
 
Artikel 11 Annulering voor vertrek door de reisorganisator
 
1. Indien de organisator het contract vóór aanvang van de reis beëindigt wegens omstandigheden die niet aan de reiziger kunnen worden toegerekend, kan de laatste kiezen tussen:
 
a) de aanvaarding van een ander aanbod van kwaliteitreizen
gelijkwaardig of superieur, zonder extra te betalen; indien de reis aangeboden als vervanging van inferieure kwaliteit is, moet de reisorganisator de reiziger het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen;
 
(b) de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle bedragen die door hem uit hoofde van het contract zijn betaald.

 

2. De reiziger kan ook, indien nodig, compensatie eisen voor niet-uitvoering van het contract, behalve:
 
(a) als de touroperator de reis annuleert omdat het minimumaantal passagiers dat in het contract is vastgelegd, noodzakelijk voor de uitvoering ervan, niet is bereikt en de reiziger schriftelijk schriftelijk is geïnformeerd de daarin genoemde termijn, ten minste 15 kalenderdagen vóór de datum van vertrek;
 
b) indien de annulering het gevolg is van een geval van overmacht, met uitzondering van overboeking. Onder overmacht wordt verstaan ​​abnormale en onvoorzienbare omstandigheden buiten de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle zorgvuldigheid niet konden worden vermeden.
 
Artikel 12 Gedeeltelijke of totale niet-uitvoering van de reis
 
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een wezenlijk deel van de diensten waarop de opdracht betrekking heeft, niet kan worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en gratis alternatieven te bieden om de voortzetting van de reis.
 
2. In geval van verschil tussen de geleverde diensten en de werkelijk verleende diensten, moet hij de passagier compenseren voor dit verschil.
 
3. Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn of de reiziger dergelijke vervangende stoffen niet om gegronde redenen aanvaardt, verstrekt de reisorganisator hem een ​​gelijkwaardig vervoermiddel naar de plaats van vertrek en, in voorkomend geval, om de reiziger te compenseren.
 
Artikel 13 Beëindiging door de reiziger
 
De reiziger kan het contract geheel of gedeeltelijk opzeggen. Als de reiziger het contract om welke reden dan ook beëindigt, zal hij de touroperator en / of de reisagent compenseren voor eventuele verliezen die het gevolg zijn van de beëindiging. Compensatie kan worden vastgesteld in de speciale voorwaarden of in het programma, maar deze kan niet hoger zijn dan eenmaal de prijs van de reis

 

Artikel 14 Verantwoordelijkheid van de reisorganisator

 

1. De reisorganisator is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het contract overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger redelijkerwijs kan hebben op basis van de bepalingen van het contract voor de organisatie van reizen en de verplichtingen die eruit voortvloeien, ongeacht het feit dat verplichtingen moeten worden nagekomen door zichzelf of door andere dienstverleners, onverminderd het recht van de reisorganisator om andere aanbieders van aansprakelijkheidsdiensten aan te klagen.

 

2. De reisorganisator is aansprakelijk voor de daden en nalatigheden van zijn agenten en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun taken, alsook voor hun eigen daden en nalatigheden

3.Indien een internationale overeenkomst van toepassing is op een dienst die het voorwerp uitmaakt van de reisovereenkomst, is de aansprakelijkheid van de reisorganisator uitgesloten of beperkt in overeenstemming met deze overeenkomst

4.Voor zover de reisorganisator de in het contract voorziene diensten niet zelf verricht, is zijn geaccumuleerde aansprakelijkheid voor materiële schade en het verlies van het genot van de reis beperkt tot tweemaal de prijs van de reis.

 

5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid van de reiziger


De reiziger is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt aan de organisator en / of de reisagent, aan zijn agenten en / of zijn vertegenwoordigers, door zijn fout of als gevolg van het niet nakomen van zijn contractuele verplichtingen. De fout wordt op prijs gesteld door verwijzing naar het normale gedrag van een reiziger.

 
Artikel 16 Klachtprocedure
 
 
1. Voor vertrek
 
Indien de reiziger vóór vertrek een klacht heeft, moet hij deze zo spoedig mogelijk per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs, aan de tussenpersoon of aan de touroperator
 
2. Tijdens de reis
 
Klachten die tijdens de uitvoering van het contract ontstaan, moeten zo snel mogelijk ter plaatse worden ingediend, op een passende manier en kunnen als bewijs worden gebruikt, zodat een oplossing kan worden gezocht. Voor dit doel zal de reiziger - in de volgende volgorde - van toepassing zijn op een vertegenwoordiger van de touroperator of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar, of rechtstreeks bij de reisbemiddelaar, of tenslotte, rechtstreeks op de touroperator.
 
3. Na de reis
 
Klachten die ter plaatse niet kunnen worden ingevoerd of die ter plaatse niet naar tevredenheid zijn opgelost, moeten uiterlijk één maand na het einde van de reis naar de tussenpersoon en / of reisorganisator aangegeven worden, hetzij per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs

 

 

Artikel 17 Bemiddelingsprocedure

 

1. In geval van betwisting moeten de partijen eerst proberen om een ​​minnelijke schikking tussen hen tot stand te brengen.

 

2. Indien deze poging om in der minne te schikken, niet binnen een periode van 1 tot 3 maanden succesvol is geweest, kan elk van de betrokken partijen een aanvraag indienen bij het secretariaat van de bemiddelingseenheid van de reisorganisatie Commission de Litiges van de vzw bemiddelingsprocedure. Alle partijen moeten instemmen.

 

3. Het secretariaat verstrekt de partijen een informatiebrochure, een bemiddelingsverordening en een "bemiddelingsovereenkomst". Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst hebben voltooid en ondertekend (gezamenlijk of afzonderlijk), en zodra elke partij 50 euro heeft betaald, zal de bemiddelingsprocedure worden gestart.

 

4. Overeenkomstig de in de verordening beschreven eenvoudige procedure neemt een onpartijdige bemiddelaar contact op met de partijen om een ​​eerlijke bemiddeling tussen hen tot stand te brengen.

 

5. Elke bereikte overeenkomst wordt vastgelegd in een overeenkomst die de partijen bindt.

Secretariaat van de "bemiddelingseenheid": telefoon 02 / 206.52.38, fax: 02 / 206.57.74, e-mail: conciliation.clv@skynet.be

 

Artikel 18 Het Arbitrage hof
 

1.        Als er geen bemiddelingsprocedure is ingeleid of als de bemiddelingsprocedure is mislukt, heeft de eiser in principe de keuze tussen een procedure bij de gewone rechter of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.

 

2.        Voor gevorderde bedragen vanaf 1250 EUR heeft elke verweerder een termijn van 10 kalenderdagen om per aangetekend schrijven een door de klagende partij gevraagde arbitrageprocedure te weigeren, waarna het geschil door de gewone rechter kan worden behandeld . Onder EUR 1250, kan alleen de reiziger de arbitrageprocedure weigeren.

Deze arbitrageprocedure wordt afgehandeld door een geschillenbeslechting en kan alleen worden gestart als er geen minnelijke schikking kon worden gevonden binnen een periode van 4 maanden vanaf het einde (verwachte) van de reis (of mogelijk afkomstig van de dienst die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen met betrekking tot lichamelijk letsel kunnen alleen door de rechtbank worden beslecht.

 

Het arbitragepanel, gelijkelijk samengesteld, maakt een bindende en definitieve uitspraak in overeenstemming met de geschillenbeslechting. Er is geen oproep mogelijk